??????????????
       ?????????????
       ???????????????????
       ??????
       ?????????
       ???????????????
       ?????????
       ?????????????
       ???????????
       ?????????????
       ???????
       ?????
 
 

SHOPPING>> ???????????

      ชื่อหนังสือ : ????????????????

  สำนักพิมพ์ : ????????

  โดย : ?????????????????? ??????

  Code/ISBN : 978-6167146195

  จำนวนหน้า: 374

  ขนาด : 5.65 x 8.25 x 0.75 inches

  ราคา : 195.00 บาท


   


   
    รายละเอียด:
  ประมวลตำรับยาไทย จาก
  ตำรายา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา
  ตำรายาเกร็ด สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
  ตำรายาพิเศษ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ
  ตำรับยา พระยาแพทยาพงศาวิสุทธาบดี(สุ่น สุนทรเวช)
  ตำรับยา หลวงอินทรอาญา
  ตำรับยา หมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์)
  ตำรับยา พล.อ.อ.นักรบ บิณษรี
  ตำรายากลางบ้าน นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
  ตำรายาพื้นบ้านล้านนา
   
   
   
   
  Home | About us | Site Map | Shopping cart | My Account | Register | Check out
  | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | วิธีการจัดส่งสินค้า | ค่าจัดส่งสินค้า | ข้อบังคับและนโยบาย
   
  Copyright © 2008 www.nkastrobooks.com   All rights reserved. check email